Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 16/2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general privind pentru obiectivul de investiție:,,Infiintare centru comunitar integrat in comuna Viperesti, judetul Buzau’’, în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul V – Sanatate si rezilienta institutionala -Componenta C12 – Sanatate, Investitia 1-Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti, Investitia specifica –I1.4 –Centre comunitare integrate2024/05/28
HCL 15/2024privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 20242024/05/28
HCL 14/2024privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan,proprietatea domnului Cârjeu Constantin Cosmin situat in sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau2024/05/28
HCL 13/2024privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20242024/05/28
HCL 12/2024privind actualizarea anexei I si II la HCL nr.19/28.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului comunei Viperesti-familia ocupationala Administratie.2024/04/30
HCL 11/2024privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009 la care comuna Viperesti este membru asociat2024/04/30
HCL 10/2024privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20252024/04/30
HCL 9/2024privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti,judetul Buzau2024/03/14
HCL 8/2024privind aprobarea schimbarii destinatiei suprafetei de 664 mp din teren curte Scoala cu clasele I-VIII Ursoaia în teren utilizat pentru „Infiintare centru comunitar integrat in comuna Viperesti,judetul Buzau”prin Planul National de Redresare si Rezilienta2024/03/14
HCL 7/2024privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 20242024/02/13
HCL 6/2024privind  aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta si ajutoare comunitare care se vor acorda din bugetul local2024/02/13
HCL 5/2024privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile  februarie,martie si aprilie 20242024/02/13
HCL 4/2024privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi realizate in anul 2024 de catre beneficiarii venitului minim de incluziune potrivit Legii nr.196/20162024/01/31
HCL 3/2024privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Viperesti in Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 20008 sa voteze aprobarea primirii comunei CA Rosetti in Asociatie 2024/01/31
HCL 2/2024privind aprobarea participarii UAT-Comuna Viperesti la Programul National multianual privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor  si a regulamentelor locale de urbanism2024/01/31
HCL 1/2024privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna Viperesti,judetul Buzau,pentru anul 2024-20252024/01/31
HCL 43/2023 privind reorganizarea si aprobarea organigramei,statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti,judetul Buzau,conform prevederilor Legii nr. 296/20232023/12/19
HCL 42/2023 privind aprobarea continuarii implementării proiectului „Consolidare,reabilitare,extindere Scoala Primara,satul Tonari,comuna Viperesti,judetul Buzau” în conformitate cu prevederile OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general  pentru închiderea programelor operationale finantate în perioada de programe 2014-20202023/12/19
HCL 41/2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti,judetul Buzau2023/12/19
HCL 40/2023 privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Viperesti și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobat prin H.C.L comuna Viperesti nr. 31/31 mai 20022023/12/19
HCL 39/2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 20242023/12/19
HCL 38/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta restului de executat conform contractului de achizitie publica de lucrari(proiectare si executie)nr.2726/02.09.2020 pentru obiectivul de investitie „Consolidare,reabilitare,extindere Scoala primara,satul Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau” in conformitate cu prevederile OUG nr.64/2022 si a Ordinului MLPDA NR.1586/10.08.20222023/11/29
HCL 37/2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 20232023/11/29
HCL 36/2023 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii”CONSTRUIRE POD IN COMUNA VIPERESTI,JUDETUL BUZAU”2023/11/10
HCL 35/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile noiembrie,decembrie 2023 si ianuarie 20242023/11/10
HCL 34/2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 20232023/10/31
HCL 33/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau si Unitatea Administrativ Teritoriala Viperesti,beneficiara a proiectului „Dotarea cu microbuze scolare verzi(electrice)pentru unitati de invatam\nt preuniversitar din judetul Buzau”finantat in cadrul Planului National  de Redresare si Rezilienta,componenta Educatie,Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde  ecologice de proiectare ,constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar,Investitia 10.Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi2023/10/31
HCL 32/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire pod in comuna Viperesti,judetul Buzau,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,conform contractului de finantare nr.1203/20.04.2023precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,ca urmare a modificarii temei de proiectare2023/09/29
HCL 31/2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pa anul 20232023/09/29
HCL 30/2023  privind  aprobarea  PROCEDURII  PROPRIE pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.98/2016. cu modificările și completările ulterioare.2023/08/31
HCL 29/2023 privind desemnarea, pentru anul scolar 2023-2024,  a reprezentanților Consiliului Local Viperesti , în Consiliul de Administrație al  Scolii Gimnaziale Viperesti 2023/08/31
HCL 28/2023 privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Viperesti  ,de a organiza si derula procedurile de atribuire a contractelor / acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru anii scolari 2023-2024,2024-2025,2025-2026 si 2026-20272023/08/31
HCL 27/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august,septembrie si octombrie 20232023/08/31
HCL 26/2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 11 ha din categoria de folosinţă pajişte, lotizată în funcție de cerere aflată în proprietatea publică a comunei Viperești2023/07/28
HCL 25/2023 privind modificarea Hotarârii Consiliului local Viperesti nr. 54/16.12.2022 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20232023/06/30
HCL 24/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Viperesti în Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2008″ sa voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sarat în Asociatie2023/06/30
HCL 23/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul 20232023/05/31
HCL 22/2023pentru aprobarea unor măsuri în vederea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare  pentru proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul  Programului Național de Redresare și Reziliență  2023/05/31
HCL 21/2023privind alegerea presedintelui de sedinta  al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile mai,iunie si iulie 2023.2023/05/31
HCL 20/2023privind declararea ca fiind de uz pubilc a terenului in suprafata de 1800 mp situat in T 40,Parcela 2017,comuna Viperesti,sat Viperesti,judetul Buzau2023/04/28
HCL 19/2023privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractualdin aparatul de specialitate propriu al Primarului comunei Viperesti- familia ocupationala Administratie2023/04/28
HCL 18/2023privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Viperesti,judetul Buzau2023/04/28
HCL 17/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti2023/04/28
HCL 16/2023privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20242023/04/28
HCL 15/2023Privind modificarea HCL nr. 48 din 28.11.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Construire pod în comuna Viperesti , județul Buzău”2023/04/06
HCL 14/2023privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/31
HCL 13/2023privind mentinerea aderarii ca “Membru Fondator” a comunei Viperesti la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regionala-Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, judetul Buzau2023/03/31
HCL 12/2023privind aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”,în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/03/31
HCL 11/2023privind aprobarea Statutului comunei Viperesti,judetul Buzau2023/03/31
HCL 10/2023privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL”CONSTRUIRE STATIE DE BETOANE,CAFENEA SI RACORDURI UTILITATI”2023/03/31
HCL 9/2023privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Viperesti,judetul Buzau HCL nr. 9 din 24.02.20232023/02/24
HCL 8/2023privind declararea ca fiind de uz public a parterului Sediului Primariei Viperesti si cladire centrala,situate în comuna Viperesti,judetul Buzau2023/02/24
HCL 7/2023privind declararea ca fiind de uz public a unui tronson de drum care face legastura din DN 10 si proprietatea privata NC 20369,situat în comuna Viperesti,judetul Buzau2023/02/24
HCL 6/2023privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publicisi personalul contractualdin aparatul de specialitate propriual Primarului comunei Viperesti-familia ocupationala”Administratie”2023/02/24
HCL 5/2023privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile februarie,martie si aprilie 20232023/02/24
HCL 4/2023privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Viperesti,comunei Viperesti,judetul Buzau,în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invătământ preuniversitar de stat2023/01/31
HCL 3/2023privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor acordarea din bugetul local2023/01/31
HCL 2/2023privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat2023/01/31
HCL 1/2023privind aprobarea organizării si functionarii retelei scolare a unitatilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna Viperesti,judetul Buzau,pentru anul 2023-20242023/01/31
HCL 58/2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pentru anul 20222022/12/28
HCL 57/2022privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Viperesti, județul Buzău2022/12/16
HCL 56/2022privind indexarea impozitului pentru vehicule le grele de marfa pentru anul 20232022/12/16
HCL 55/2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20222022/12/16
HCL 54/2022privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20232022/12/16
HCL 52/2022privind aprobarea protocolului de colaborare pentru proiectul “HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”cod MySmis 1309632022/11/28
HCL 51/2022privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea cetătenilor români de etnie roma din comuna Viperesti.2022/11/28
HCL 50/2022privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12-28.02.2022 privind darea in folosinta gratuita pe perioada determinata catre SC VIP VET SRL in vederea desfasurarii activitatii vetarinare,a unui spatiu de 15 mp(Centrul de zi) apartinand domeniului public de interes local.2022/11/28
HCL 49/2022privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiție:,,Infiintare centru comunitar integrat in comuna Viperesti, judetul Buzau’’, în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul V – Sanatate si rezilienta institutionala -Componenta C12 – Sanatate, Investitia 1-Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti, Investitia specifica –I1.4 –Centre comunitare integrate2022/11/28
HCL 48/2022privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati,precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii Construire pod in comuna Viperesti,judetul Buzau.2022/11/28
HCL 47/2022privind modificarea HCL nr.35-15.12.2021 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20222022/11/28
HCL 46/2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20222022/11/28
HCL 45/2022privind privind aprobarea participării în cadrul programului de investitii finantat prin Planul National de Redresare si Rezilientă-Componenta C1-Managementul Apei,Investitia 3.Spijinirea conectării populatieicu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente2022/11/15
HCL 44/2022privind privind modificarea si completarea HCL nr.31/16.11.2020 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Viperesti,judetul Buzau,pe principalele domenii de activitate2022/11/15
HCL 43/2022privind privind însusirea raportului întocmit de Curtea de Conturi Buzau2022/11/15
HCL 42/2022privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20222022/11/15
HCL 41/2022privind privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile noiembrie,decembrie 2022 si ianuarie 20232022/11/15
HCL 40/2022privind privind actualizarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție:,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna VIPEREȘTI, JUDETUL BUZĂU’’, în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială -Componenta C10 – Fondul local2022/10/27
HCL 39/2022privind privind aprobarea încheierii unui Protocol privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administratia Nationala ” Apele Române ” cu Apele Române -Administratia Bazinala Buzau-Ialomita pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire pod in comuna Viperesti,judetul Buzau”2022/10/27
HCL 38/2022privind privind aprobarea studiului de fezabilitate,revizuit,si a indicatorilor tehnico economici,revizuiti,pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”2022/09/23
HCL 37/2022privind privind desemnarea pentru anul scolar 2022-2023 a reprezentantilor Consiliului Local Viperesti,in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Viperesti.2022/09/23
HCL 36/2022privind privind aprobarea regulamentului a procedurilor de emitere si implementarea a formularului unic de card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Viperesti2022/09/23
HCL 35/2022privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20222022/09/23
HCL 34/2022privind privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 20222022/08/31
HCL 33/2022privind privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Andreiu Lucian si vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Viperesti2022/08/31
HCL 32/2022privind privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august,septembrie si octombrie 20222022/08/31
HCL 31/2022privind modificarea Listei de investitii pe anul 20222022/07/29
HCL 30/2022privind privind modificarea Hotarârii Consiliului Local Viperesti nr.35/15.12/2021 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20222022/07/29
HCL 29/2022privind privind modificarea Hotarârii Consiliului Local Viperesti nr.35/15.12/2021 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20222022/06/30
HCL 28/2022privind privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul anului 20212022/05/31
HCL 27/2022privind privind modificarea Hotarârii Consiliului Local Viperesti nr.35/15.12/2021 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20222022/05/31
HCL 26/2022privind privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Viperesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 sa voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca in Asociatie2022/05/31
HCL 25/2022privind privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20222022/05/31
HCL 24/2022privind aprobarea cererii de finantare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investitie „Asigurarea de sisteme TIC in UAT comune Viperesti, jud. Buzau” in cadrul finantarii din fonduri europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economica, sociala si teriotriala – Corespondenta C10 -Fondul local2022/04/26
HCL 23/2022privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 20222022/04/26
HCL 22/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Viperesti in Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2008″sa voteze aprobarea primirii comunei Boldu in asociatie2022/04/26
HCL 21/2022privind acordarea post-mortem a Titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Viperesti, jud. Buzau, eroului Iorgu (Gherasim) Cosma2022/04/26
HCL 20/2022privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 4/ 31.01.2022 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local.2022/04/26
HCL 19/2022privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20232022/04/26
HCL 18/2022privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comuneio Viperesti,judetul Buzau2022/03/31
HCL 17/2022privind stabilirea unei suprafete de teren neproductiv in vederea depozitarii temporare a deseurilor biodegradabile provenite din gradini si parcuri(deseuri verzi),colectate separat de pe raza comunei Viperesti,judetul Buzau2022/03/31
HCL 16/2022privind instituirea unor puncte de colectare a deseurilor pe raza comunei Viperesti,judetul Buzau2022/03/31
HCL 15/2022privind modificarea/aprobarea unor hotarâri ale Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau2022/03/31
HCL 14/2022privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei”ECO SERV VALEA BUZAULUI SI VALEA CHIOJDULUI”2022/03/31
HCL 13/2022privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul UAT comuna Viperesti,judetul Buzau2022/03/31
HCL 12/2022privind darea in folosinta gratuita pe perioada determinata catre SC VIP VET SRL in vederea desfasurarii activitatii veterinare,a unui spatiu de 15 mp(centrul de zi)apartinand domeniului public de interes local2022/02/28
HCL 11/2022privind infiintarea Serviciului de gestionare a câinilor fara stapân al comunei Viperesti,judetul Buzau2022/02/28
HCL 10/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Viperesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009″2022/02/28
HCL 9/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Viperesti in Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2008″sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare2022/02/28
HCL 8/2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti,judetul Buzau pe anul 20222022/02/28
HCL 7/2022privind alegerea presedintelui de sedintaal Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile februarie,martie si aprilie 20222022/02/28
HCL 6/2022privind modoficarea art.1 din HCL nr.13/19.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru intrventie de urgenta in cazurile de violenta domestica2022/01/31
HCL 5/2022privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi realizate in anul 2022 de catre beneficiarii venitului minim garantat2022/01/31
HCL 4/2022privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local.2022/01/31
HCL 3/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Viperesti in Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2008″sa voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa si Mihailesti in Asociatie2022/01/31
HCL 2/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitatra „Buzau 2008″sa voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociatie2022/01/31
HCL 1/2022privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scoplare a unitatilor de invatamânt preuniversitar de stat din comuna Viperesti,judetul Buzau,pentru anul 2022-20232022/01/31
HCL 37/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 27 decembrie 20212021/12/27
HCL 36/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltiueli pe anul 20212021/12/27
HCL 35/2021privind aprobarea Srategiei anuale de achizitii publice pe anul 20222021/12/15
HCL 34/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20212021/12/15
HCL 33/2021privind completarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului local Viperesti nr.33/18.12.2020 prin care a fost aprobata strategia anuala de achizitii publice pe anul 20212021/11/26
HCL 32/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie,decembrie 2021 si ianuarie 20222021/11/26
HCL 31/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna Viperesti,judetul Buzau2021/11/26
HCL 30/2021privind acordarea unui sprijin sub forma de medicamente Spitalului Orasenesc Nehoiu,judetul Buzau2021/10/21
HCL 29/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri locale în comuna Viperesti,judetul Buzau”pentru finantarea acestuia prin Programul National de Investitii”Anghel Saligny”2021/10/21
HCL 28/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii” Construire sistem de alimentare cu apa,pompare si tratare apa în comuna Viperesti,judetul Buzau „,pentru finantarea acestuia prin Programul National de Investitii”Anghel Saligny  ” 2021/10/21
HCL 27/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii” Construire pod în comuna Viperesti,judetul Buzau „,pentru finantarea acestuia prin Programul National de Investitii”Anghel Saligny  ” 2021/10/21
HCL 26/2021privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 pe anul 2021 al comunei Viperesti,judetul Buzau2021/10/21
HCL 25/2021privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Viperesti,judetul Buzau.2021/09/28
HCL 24/2021privind revocarea partiala a art. 1 din HCL nr. 14 / 11.04.20122021/09/28
HCL 23/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Viperesti2021/08/31
HCL 22/2021privind aprobarea înfiintarii unei rampe pentru depozitarea deseurilor rezultate din constructii si demolari2021/08/31
HCL 21/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august,septembrie si octombrie 20212021/08/31
HCL 20/2021privind înfiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Viperesti,aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia,a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini al comunei Viperesti2021/07/29
HCL 19/2021privind aprobarea Regulamentului de aplicarea   O.G. Nr. 21/2002 prinind normrlr de gospodarire locala pe teritoriul comunei Viperesti,judetul Buzau2021/06/30
HCL 18/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr. 33/18.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii Publice pe anul 20212021/06/30
HCL 17/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele în Asociatie2021/06/30
HCL 16/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociatie2021/06/30
HCL 15/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20212021/05/28
HCL 14/2021privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul anului 20202021/05/28
HCL 13/2021privind aprobarea depozitarii deseurilor de echipamente electrice si electronice2021/05/28
HCL 12/2021privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stst în anul scolar 2020-20212021/05/28
HCL 11/2021privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnice avand ca obiect amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane2021/04/21
HCL 10/2021privind declararea ca fiind de uz public a unui tronson de drum care traverseaza râul Buzau si face legatura cu drumul DC 81 si cu drumul satesc DS 152021/04/21
HCL 9/2021privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti,judetul Buzau pe anul 2021.2021/04/21
HCL 8/2021privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20212021/04/21
HCL 7/2021privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Viperesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator  in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Viperesti. 2021/03/31
HCL 6/2021privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a suprafetei de 37 ha pajisti permanente,lotizată in functie de cerere si categoria de folosinta,aflată în proprietatea publică a comunei Viperesti,judetul Buzau2021/03/31
HCL 5/2021privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II”,dezvoltat de către Administratia Natională”Apele Române” a terenurilor pentru constructia noilor investitii aferente acestuia2021/02/26
HCL 4/2021privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie,martie si aprilie 20212021/02/26
HCL 3/2021privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgentă precum si a prestatiilor exceptionale care se vor acorda din bugetul local2021/01/29
HCL 2/2021privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna Viperesti, judetul Buzau, pentru anul 2021-20222021/01/29
HCL 1/2021privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat2021/01/29
HCL 34/2020privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20212020/12/18
HCL 33/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20212020/12/18
HCL 32/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau.2020/12/18
HCL 31/2020privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Viperesti, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/11/16
HCL 30/2020privind alegerea viceprimarului comunei Viperesti2020/11/16
HCL 29/2020hotarare privind alegerea comisiei de validare si de numărare a voturilor a Consiliului Local Viperesti2020/11/16
HCL 28/2020hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începand cu luna noiembrie 20202020/11/16
HCL 27/2020privind rectificare listei de investitii   aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/09/23
HCL 26/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/08/28
HCL 25/2020privind constatarea încetării de  drept a mandatului de consilier local al domnului Stoica Cristinel,înainte de expirarea duratei normale a acestuia si declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Viperesti2020/08/28
HCL 24/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august si septembrie 20202020/08/28
HCL 23/2020privind înfiinţarea„Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență “ TIP  V1 al comunei Viperesti , județul Buzău2020/07/30
HCL 22/2020privind aprobarea participarii UAT comuna Viperesti la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare sistem de iluminat public in comuna Viperesti, jud. Buzau”2020/07/08
HCL 21/2020privind aprobarea participarii UAT comuna Viperesti în cadrul  „Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public”2020/06/30
HCL 20/2020privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 aferenta bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/06/30
HCL 19/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr.44/20.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2020.2020/05/15
HCL 18/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti, judetul Buzau2020/05/15
HCL 17/2020privind revocarea HCL nr.7/21.02.20202020/05/15
HCL 16/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară”Eco Buzau 2009″la care comuna Viperesti este membru asociat2020/05/15
HCL 15/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20202020/05/15
HCL 14/2020privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul anului 20192020/04/30
HCL 13/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/04/30
HCL 12/2020privind scăderea din evidentă a creantelor fiscale reprezentând taxa specială de salubrizare aferentă anilor 2016-20172020/03/31
HCL 11/2020privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistentă socială si combaterea sărăciei si a axcluziunii sociale”cod SMIS 1269242020/03/31
HCL 10/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr.44/20.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20202020/03/31
HCL 9/2020privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 7,61 ha categoria de folosinta pajiste aflata in proprietatea publica a comunei Viperesti2020/03/06
HCL 8/2020privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul „Consolidare,reabilitare si extindere Scoala primară în sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau”2020/03/06
HCL 7/2020privind aprobarea achizitiei directe de servicii si atribuirea contractului de delegare gestiune a activitatii de colectare separate si transportul separate al deseurilor municipal si al deseurilor similar provenind din activitati comerciale din industrie si institutii,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electice si electronice, baterii si acumulatori al comunei Viperesti,judetul Buzau.2020/02/21
HCL 6/2020privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Viperesti, judetul Buzau2020/02/21
HCL 5/2020privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei 2 la HCL nr.32/30.09.20192020/02/21
HCL 4/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile februarie ,martie si aprilie 20202020/02/21
HCL 3/2020privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2020/01/31
HCL 2/2020privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2020 de catre beneficiarii venitului minim garantat2020/01/31
HCL 1/2020privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2020-20212020/01/31
HCL 43/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/12/11
HCL 40/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/11/29
HCL 36/2019privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” si mandatarea reprezentantului UAT Viperesti sa sustina si sa voteze  in Adunarea Generala a ADI „Buzau 2008” aprobarea Planului de evolutie a tarifelor2019/10/04
HCL 35/2019privind aprobarea valorii investitiei aferente UAT Viperesti si a participarii Consiliului local Viperesti la cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020”2019/10/04
HCL 34/2019privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” precum si a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului2019/10/04
HCL 28/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/08/30
HCL 26/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/07/18
HCL 24/2019privind modificarea HCL nr. 35/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20192019/05/31
HCL 23/2019privind modificarea cap. I lit. a din anexa nr. 1 la HCL nr.7/2019 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2019/05/31
HCL 22/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/05/31
HCL 21/2019privind aprobarea acordarii de burse sociale pe anul 20192019/05/31
HCL 20/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 20192019/05/31
HCL 19/2019privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20182019/04/19
HCL 18/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202019/04/19
HCL 17/2019privind aprobarea participarii comunei Viperesti prin Consiliul local, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Progaz Buzau 2020”2019/04/19
HCL 16/2019privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/04/19
HCL 15/2019privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 67ha lotizata in functie de cerere categorie de folosinta pajiste aflata in propietatea publica a com. Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere2019/03/28
HCL 14/2019privind implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente IT pentru eficientizarea actului administrativ in comuna Viperesti”2019/03/28
HCL 13/2019privind aprobarea stabilirii componentei echipei mobile pentru interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica2019/03/28
HCL 12/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Viperesti, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/02/28
HCL 11/2019privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local Viperesti2019/02/28
HCL 10/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale in com. Viperesti, jud. Buzau” actualizar conform OUG 114/20182019/02/28
HCL 9/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 20192019/02/28
HCL 8/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primariei si al Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2019/01/31
HCL 7/2019privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2019/01/31
HCL 6/2019privind aprobarea Protocolului de predare catre Ministerul Educatiei Nationale – Unitatea de Management al Proiectelor a amplasamentului unitatii de invatamant in vederea realizarii obiectivului Gradinita cu program normal, 2 sali grupa, sat Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau2019/01/31
HCL 5/2019privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local pentru rezolvarea problemelor persoanelor de etnie roma din comuna Viperesti, jud. Buzau si aprobarea Planului Local de actiune la nivelul comunei Viperesti, pentru anii 2019-2020 in vederea implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome2019/01/31
HCL 4/2019privind aprobarea de achizitie directa de servicii si atribuirea contractului de delegare gestiune a activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/01/31
HCL 3/2019privind aprobarea sumei de 5000lei, reprezentand cotizatia Consiliului local Viperesti, pentru implementarea proiectului depus pe Submasura 19.2 – Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, al carui membru suntem2019/01/31
HCL 2/2019privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2019 de catre beneficiarii venitului minim garantat2019/01/31
HCL 1/2019privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2019-20202019/01/31
HCL 35/2018privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20192018/12/19
HCL 34/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/19
HCL 33/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 HCL nr. 33 din 19.12.20182018/12/19
HCL 32/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/19
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/19
HCL 30/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/12/07
HCL 29/2018privind modificarea HCL nr. 18/29.06.2018 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant la masinilie si utilajele din dotarea UAT Viperesti2018/11/14
HCL 28/2018privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare drumuri locale in com. Viperesti, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2018/11/14
HCL 27/2018privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2018 si ianuarie 20192018/11/14
HCL 26/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/10/24
HCL 25/2018privind aprobarea unor virari de credite intre capitole bugetare si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/10/24
HCL 24/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/09/28
HCL 23/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 20182018/08/13
HCL 22/2018privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat2018/08/13
HCL 21/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/07/31
HCL 20/2018privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Viperesti si personalul din aparatul permanent de lucru al Consilului local Viperesti2018/06/29
HCL 19/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/06/29
HCL 18/2018privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturismul, utilaje aflat in dotarea Primariei comunei Viperesti, jud. Buzau2018/06/29
HCL 17/2018privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 6/2018 privind aprobarea listei de investitii cu finantare partiala sau intergrala de la bugetul local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/06/29
HCL 16/2018privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare, reabilitare si extindere scoala primara in sat Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau” in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.12018/06/29
HCL 15/2018privind insusirea acordului privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2018/05/31
HCL 14/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 20182018/05/31
HCL 13/2018privind darea in folosinta gratuita, pe durata existentei liniilor electrice a 178mp pe teren propietatea publica in satul Muscel in vederea „Modernizarii LEA 0.4Kv si bransamente sat Muscel” si 93mp in satul Rusavat pentru „Modernizare LEA j.t. si a bransamentelor in satul Rusavat”2018/04/27
HCL 12/2018privind moficarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/03/30
HCL 11/2018privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2018/03/30
HCL 10/2018privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 23ha lotizata in functie de cerere categoria de folosinta pajiste, aflata in propietatea publica a comunei Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere2018/03/30
HCL 9/2018privind modificarea HCL nr. 22/2017 privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202018/02/22
HCL 8/2018privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2018/02/22
HCL 7/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 20182018/02/22
HCL 6/2018privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/02/16
HCL 5/2018privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20172018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2018-20192018/01/31
HCL 1/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului comunei Viperesti si al Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2018/01/31
HCL 40/2017privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20182017/12/21
HCL 39/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182017/12/21
HCL 38/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/12/21
HCL 37/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 20182017/11/28
HCL 36/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2017 si ianuarie 20182017/11/28
HCL 35/2017privind modificarea HCL nr. 6/09.03.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Viperesti, finantat prin PNDL2017/10/26
HCL 34/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/09/29
HCL 33/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/09/29
HCL 32/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/08/25
HCL 31/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti” anexa la HCL nr. 10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/08/25
HCL 30/2017privind implementarea proiectului „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Masura 8/6B: „Dezvoltarea satelor” lansata de GAL Valea Buzaului in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-20202017/08/25
HCL 29/2017privind abrogarea art. 33 din HCL nr. 43/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20172017/08/17
HCL 28/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/08/17
HCL 27/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 20172017/08/17
HCL 26/2017privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Viperesti2017/07/31
HCL 25/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primariei si a Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2017/07/31
HCL 24/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/07/14
HCL 23/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Modernizare a caminului cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau anexa la HCL nr. 10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Viperesti2017/06/29
HCL 22/2017privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202017/06/29
HCL 21/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/06/23
HCL 20/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile iunie, iulie si august 20172017/06/23
HCL 19/2017privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment pentru anul 20172017/05/30
HCL 18/2017privind modificarea si completarea HCL nr. 21/31.07.2014 privind aprobarea participarii comunei Viperesti la cofinantarea proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”2017/05/30
HCL 17/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/05/30
HCL 16/2017privind acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului comunei Viperesti din partea Consiliului local al comunei Viperesti in toate litigiile in care acesta este parte2017/05/30
HCL 15/2017privind respingerea plangerii prealabile formulata de dna. Feraru Elena inregistrata la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 2455/08.05.2017, prin care solicita revocarea HCL nr. 14/27.04.20172017/05/11
HCL 14/2017privind respingerea cererilor doamnei Ferearu Elena inregistrate la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 880/20.02.2017, 1337/28.03.2017, 1486/04.04.2017, 2096/11.04.2017  prin care solicita executarea in continuare a contractelor de conesiune nr. 2380/27.04.2011, 2419/27.04.2011, 2418/7.04.2011 incheiate cu defunctul concesionar initial, Feraru Neculae, in baza calitatii acesteia de mostenitor legal2017/04/27
HCL 13/2017privind transformarea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti, jud .Buzau2017/03/31
HCL 12/2017privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru persoana cu hadicap grav si a numarului de indemnizatii lunare pentru anul 20172017/03/31
HCL 11/2017privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 10/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/03/31
HCL 9/2017privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 8/2017privind modificarea HCL nr. 29/28.09.2016 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, sub-masura 7.2 Investitii2017/03/24
HCL 7/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile martie, aprilie si mai 20172017/03/09
HCL 6/2017privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/03/09
HCL 5/2017privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20162017/01/31
HCL 4/2017privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2017/01/31
HCL 3/2017privind aproabrea Planului de achiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat2017/01/31
HCL 2/2017privind insusirea raportului intocmit de Camera de Conturi Buzau2017/01/31
HCL 1/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru2017/01/31
HCL 21/2016privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/06/26
HCL 20/2016privind alegerea Viceprimarului comunei Viperesti, jud. Buzau2016/06/26
HCL 19/2016privind alegerea presedintelui de sedinta2016/06/26
HCL 18/2016privind constituirea Consiliului local al comunei Viperesti2016/06/26
HCL 17/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al comunei Viperesti2016/06/26
HCL 16/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al comunei Viperesti, ale candidatilor alesi in data de 05 iunie 20162016/06/26
HCL 10/2016privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate din comuna Viperesti, jud. Buzau2016/02/26
HCL 9/2016privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/02/26
HCL 8/2016privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20162016/02/26
HCL 7/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie2016/02/26
HCL 6/2016privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturismul, utilajele aflate in dotarea Primariei comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 5/2016privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care va fi realizat in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat2016/01/29
HCL 4/2016privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilot financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2016/01/29
HCL 3/2016privind aprobarea Programului anual de achzitii publice pentru anul 2016 al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 2/2016privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 1/2016privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152016/01/29
HCL 36/2015privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20162015/11/26
HCL 34/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/11/26
HCL 31/2015privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2015/10/30
HCL 31/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/09/18
HCL 29/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/08/21
HCL 8/2015privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015 al comunei Viperesti, jud. Buzau2015/02/06
HCL 7/2015privind adoptarea bugetului local pentru anul 2015 al comunei Viperesti, jud. Buzau2015/02/06
HCL 5/2015privind aprobarea contului de executie si indicatorii executiei bugetului local pentru anul 20142015/01/30
HCL 1/2015privind completarea si modificarea HCL nr. 37/23.01.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20152015/01/30
HCL 37/2014privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20152014/12/23
HCL 29/2014privind rectificarea bugetului local pe anul 20142014/10/31
HCL 28/2014privind rectificarea bugetului local pe anul 20142014/10/09
HCL 3/2014privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 20142014/01/31
HCL 2/2014privind adoptarea bugetului local pentru anul 2014 al comunei Viperesti, jud. Buzau2014/01/31

Comments are closed.